Zahrady se hřbitovem

Vítězný soutěžní návrh nového hřbitova se odvíjí od stávajících kvalit – korun vzrostlých stromů, horizonty polního lánu, hřbitovní zdi a kaple sv. Václava, hlavní osy stezky s alejí pokračující k výhledu z Kozích hřbetů. Definujeme areál pomocí struktur, principů a materiálů, rozdělení území pomocí systémové mřížky hřbitovních zdí a cest umožňuje snazší přizpůsobování růstu hřbitova aktuálním kapacitním požadavkům se zachováním konceptu celku. Stávající krajinu areálu regulujeme a necháváme jí prostor pro přirozený vývoj v čase. U vstupu vzniká novostavba zázemí správce hřbitova s veřejným WC a parkováním. Kapli sv. Václava otevíráme všem příchozím jako úkryt před okolním světem. Lesní porost za kaplí vyhrazujeme pro alternativní ukládání popela ke kořenům stromů a rozptyl na loučce.

Horizontalita, destigmatizace hřbitovního místa, zrušení klasické hřbitovní zdi, průhledy, plynulé napojení areálu hřbitova do volné krajiny.

The winning competition proposal for the new cemetery is based on existing qualities of the area – treetops of an elderly chestnut alley, horizons of surrounding fields, cemetery wall and chapel of St. Wenceslas, axis of a trail leading to the rocky lookout towards Goat ridges. We define the cemetery area through structures, principles and materials; dividing the space by a grid of cemetery walls and paths enables an easy growth of the cemetery according to capacity needs in the future while maintaing the general concept. The landscape is regulated, yet leaving some areas less defined, aiming to integrate the cemetery gardens in the surrounding fields and meadows over time. By the entrance a utility house for the cemetery keeper is designed, incorporating public bathrooms as well. New parking spots are defined. The chapel of St. Wenceslas is reopened as a spiritual shelter for anyone seeking it. The grove behing the chapel is dedicated to alternative burial methods – placing the ashes by the roots of the trees or scattering them on the meadow.
Horizontality, destigmatization of the cemetery space, transparence of the cemetery wall, vistas, integration in the landscape.

1. místo v architektonické soutěži

Místo:
Praha Suchdol

Studie:
2016

Projekt pro stavební povolení:
2019

Realizace: 
2022

Zadavatel:
Městská část Praha Suchdol

Fotografie:
PKučera Photography

Spolupráce:
Martin Rosa
Ateliér kontinual – krajinářské řešení 
Jan Stuchlík – grafický manuál